És obligatori?

Han d'elaborar un informe no financer consolidat aquelles organitzacions que:

  • Cuenten con más de 250 personas trabajadoras

...I que compleixin, com a mínim, un d'aquests dos requisits durant dos anys consecutius:

  • El importe neto de la cifra anual de negocios sea superior a 40 M €
  • El total de las partidas del activo sea superior a 20 M €

250

Treballadors/es

40 M €

Import net anual

20 M €

Partides de l'actiu

SABIES QUE...?
L'informe no financer ha d'informar sobre:
  • Qüestions medioambientals
  • Qüestions socials i relatives al personal
  • Repartiment dels drets humans
  • Lluita contra la corrupció i el soborn
  • Informació sobre la societat

L'informe no financer ha de ser verificat per un prestador independent de serveis de verificació.

L'informe no financer s'ha de formular i verificar durant els tres mesos posteriors al tancament de l'exercici i ha de ser aprovat per l'òrgan d'administració, juntament amb els comptes anuals.

PER QUÈ Ecogesa?

Empresa especialitzada en sostenibilitat. Més de 20 anys d’experiència.

Capacitat d’oferir un servei integral que inclou l’elaboració i verificació d’informes no financers.

Equipo consultor multidisciplinari que cobreix tots els àmbits a reportar en un informe no financer (medi ambient, recursos humans, compliance, etc.).

Informes no financers a mesura de cada client.

CONTACTE AMB NOSALTRES