Una organització responsable ha de garantir l’equilibri entre el creixement econòmic, la cura del medi ambient i el compromís amb la societat.

Normalment, les organitzacions concentren els seus esforços en la gestió econòmica, es limiten al compliment legal i / o es centren en l’acció social (voluntariat, filantropia, etc.). El repte és gestionar les tres dimensions simultàniament.

Ecogesa assessora per implantar estratègies sostenibles en el temps, alineades amb els objectius de les organitzacions i les expectatives dels seus grups d’interès.

Responsabilitat social - serveis d'Ecogesa

Serveis que oferim

GESTIÓ DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL

 • Diagnòstic i estratègia en responsabilitat social
 • Implantació sistemes de gestió de responsabilitat social (IQNet SR 10, SGE 21, SA 8000)
 • Elaboració de codis de conducta

GESTIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS

 • Identificació i diàleg amb els grups d’interès
 • Realització d’estudis de materialitat

COMUNICACIÓ I REPORTING

 • Elaboració memòries de sostenibilitat i memòries integrades

PROJECTES ESPECÍFICS DE RESPONSABILITAT SOCIAL

 • Persones: conciliació, igualtat, desenvolupament professional, etc.
 • Propietat: codis bon govern
 • Societat: acció social, programes de voluntariat, etc.
 • Medi Ambient: canvi climàtic, reducció impacte ambiental, etc.

Què és la sostenibilitat?

Definir sostenibilitat no és fàcil. Convivim amb multitud de conceptes relacionats però que no volen dir exactament el mateix (sostenibilitat, responsabilitat social, ètica, medi ambient, etc.).

La sostenibilitat va associat al concepte de perdurar en el temps i l’experiència demostra que una organització és sostenible si obté resultats equilibrats en tres grans àrees:

 • Econòmica
 • Ambiental
 • Social

Una empresa que vulgui ser sostenible ha de generar, en primer lloc, beneficis, aquesta és la premissa bàsica, però les seves actuacions han de mirar també pel medi ambient per reduir l’impacte que la seva activitat produeix en l’entorn i tenir un compromís social amb els treballadors , clients, els proveïdors i la societat en general.

La sostenibilitat es basa en dos conceptes fonamentals: DIÀLEG I TRANSPARÈNCIA amb tots els grups o col·lectius que interaccionen amb l’organització, els que anomenem grups d’interès o stakeholders.

Parlem de diàleg i no de negociació, ja que el que busquem és el màxim benefici per a les dues parts i vam parlar de transparència ja que es tracta de posar sobre la taula tota la informació que és útil en el procés de diàleg.

A partir d’aquest diàleg, podem identificar els aspectes més prioritaris per als grups d’interès i que estiguin alineats amb l’estratègia de l’organització. Aquells aspectes que compleixen aquestes dues premisses i els resultats no són del tot satisfactoris constitueixen la font de projectes de millora en l’organització. Així es prioritzen les actuacions i les inversions futures de les organitzacions. En definitiva, estem generant valor a llarg termini i garantint el futur de les nostres companyies.

Quins beneficis aporta a la seva organització?

L’aposta per la sostenibilitat permet a les organitzacions:

 • Millorar la seva gestió per abordar el futur amb més garanties d’èxit
 • Reduir els riscos de l’organització i concentrar-se en l’execució de projectes alineats amb els requisits dels grups d’interès i que són estratègics per a l’organització
 • Reduir els costos (per la disminució de consums d’energia, aigua, materials, etc.)
 • Posseir tranquil·litat , ja que coneixen i compleixen amb totes les obligacions legals: reducció sancions, multes, etc
 • Millorar la seva reputació i imatge en el mercat
 • Obtenir una satisfacció personal , per contribuir a la millora del medi ambient i de la societat

PEr què Ecogesa?

 • El nostre enfocament, clarament diferenciat d’altres propostes: orientació més enllà de l’acció social, integració amb l’estratègia de les organitzacions i establiment de models de gestió .
 • Disposem d’un equip multidisciplinari (economistes, ambientalistes, auditors financers i experts en temes socials), que permet que puguin ajudar als nostres clients en els tres eixos de la responsabilitat social: ambiental, econòmica i social.
 • Identifiquem de manera clara i intel·ligible tots els requisits legals que han de complir les organitzacions i oferim un servei d’assessoria ràpid i de qualitat per a la resolució de dubtes en l’àmbit legal.