Una organització responsable i sostenible ha de garantir l’equilibri entre el creixement econòmic, la reducció del seu impacte ambiental i el compromís amb la societat.

L’entorn pressiona cada vegada més a les organitzacions perquè adoptin pràctiques sostenibles i redueixin els seus impactes negatius.

ECOGESA ofereix serveis de consultoria per a implantar estratègies sostenibles en el temps, alineades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS),els objectius de les organitzacions i les expectatives dels seus grups d’interès.

 

Serveis

Estratègia i Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

 • Identificació i posada en valor de bones pràctiques de sostenibilitat
 • Diagnòstics i plans de sostenibilitat
 • Localització i materialitat dels ODS
 • Alineació de l’estratègia empresarial amb els ODS

Gestió de la sostenibilitat i responsabilitat social

 • Implantació de sistemes de gestió de responsabilitat social: IQNet SR 10, SGE 21, SA 8000
 • Implantació de sistemes de gestió de contribució als ODS
 • Identificació de grups d’interès
 • Realització d’estudis de materialitat
 • Elaboració de codis de conducta
 • Gestió i execució de projectes relacionats amb les diferents dimensions de la sostenibilitat (social, ambiental, laboral, econòmica i bon govern)

Comunicació y reporting

 • Elaboració i verificació de memòries de sostenibilitat (GRI) i memòries integrades
 • Elaboració i verificació d’informes d’informació no financera (Llei 11/2018)

Igualtat

 • Assessoria en la constitució de l’òrgan de negociació
 • Diagnòstics d’igualtat i auditories retributives
 • Elaboració i registre de plans d’igualtat
 • Suport legal en el procés de negociació dels plans d’igualtat
 • Acompanyament en la implantació dels plans d’igualtat
 • Protocols per a prevenir l’assetjament sexual o per raó de gènere

¿Què és la sostenibilitat?

Definir sostenibilitat no és trivial. Convivim amb multitud de conceptes similars però que no signifiquen exactament el mateix (sostenibilitat, responsabilitat social, ètica, medi ambient, etc.).

La sostenibilitat va associada a la idea de perdurar en el temps i l’experiència demostra que una organització és sostenible si obté resultats equilibrats en les següents cinc dimensions:

Una organització sostenible no ha de buscar exclusivament el resultat econòmic a qualsevol preu, sinó que ha de garantir un comportament íntegre i professional, esforçar-se per a reduir l’impacte que la seva activitat genera en el medi ambient, apostar i desenvolupar al seu equip humà i donar resposta a les demandes de la societat en general.

La sostenibilitat es basa en dos conceptes fonamentals: DIÀLEG I TRANSPARÈNCIA amb tots els grups o col·lectius que interaccionen amb l’organització, els que denominem grups d’interès o stakeholders.

Parlem de diàleg i no de negociació, ja que el que busquem és el màxim benefici per a les dues parts i parlem de transparència ja que es tracta de posar sobre la taula tota la informació que és útil en el procés de diàleg.

A partir d’aquest diàleg, podem identificar els aspectes més prioritaris per als grups d’interès i que estiguin alineats amb l’estratègia de l’organització. Aquells aspectes que compleixen aquestes dues premisses i els resultats de les quals no són del tot satisfactoris constitueixen la font de projectes de millora en l’organització. Així es prioritzen les actuacions i les inversions futures de les organitzacions. En definitiva, estem generant valor a llarg termini i garantint el futur de les nostres companyies.

L’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides (ODS) poden ser un perfecte marc de referència per a identificar les bones pràctiques ja implantades i per a establir actuacions o projectes de futur amb els quals les organitzacions puguin contribuir a aconseguir un món més sostenible.

Quins beneficis aporta a la seva organització?

L’aposta per la sostenibilitat permet a les organitzacions:

 • Millorar la seva gestió per a abordar el futur amb majors garanties d’èxit
 • Concentrar-se en l’execució de projectes que estan més alineats amb els requisits dels grups d’interès i que són estratègics per a l’organització.
 • Reduir els costos (per la disminució de consums d’energia, aigua, materials, etc.).
 • Identificar noves oportunitats de negoci.
 • Minimitzar el risc, ja que coneixen i compleixen amb totes les obligacions legals.
 • Millorar la seva reputació i imatge en el mercat.
 • Obtenir una satisfacció personal, per contribuir a la millora del medi ambient i de la societat.

Per què Ecogesa?

 • El nostre enfocament, clarament diferenciat d’altres propostes: orientació més enllà de l’acció social, integració de la sostenibilitat en l’estratègia de les organitzacions i establiment de models de gestió per a sistematitzar totes les actuacions.
 • La integració de ECOGESA en Grup AddVANTE ens permet disposar d’un equip multidisciplinari (economistes, ambientalistes, auditors i auditores financers i equip expert en temes socials), que pot ajudar als nostres clients en l’execució de projectes relacionades amb qualsevol de les dimensions de la sostenibilitat: ambiental, econòmica, laboral, bon govern i social.
 • Identifiquem de manera clara i intel·ligible tots els requisits legals que han de complir les organitzacions i oferim un servei d’assessoria ràpid i de qualitat per a la resolució de dubtes en l’àmbit legal.