Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA)

Projecte: Redacció memòria sostenibilitat 2015
Àrea: Responsabilitat Social Corporativa


 

PLANTEJAMENT

El nostre client és una companyia pública especialitzada en seleccionar, tractar, controlar, gestionar i valoritzar els residus municipals. El grup TERSA disposa d’un sistema integrat de gestió (qualitat, medi ambient i seguretat i salut laboral) i anualment publica una memòria de sostenibilitat, segons el model GRI.

Ecogesa ha elaborat la Memòria de TERSA els últims 3 anys. La memòria 2015 s’ha elaborat segons la versió GRI 4.

 

ACCIONS REALITZADES

Ecogesa ha realitzat aquest projecte d’immersió durant 4 mesos.

  • Fase I: Elaboració de qüestionaris per a la recopilació de dades i sol·licitud als responsables corresponents la informació relativa a l’exercici 2015.
  • Fase II: Producció de continguts text i numèrics en CAT i CAST. Proposta d’elements gràfics.
  • Fase III: Verificació GRI independent
  • Fase IV: Supervisió de la publicació i comunicació: coordinació i treball conjunt amb les empreses que TERSA ha designat per dur a terme el disseny i la producció dels elements de publicació escollits per tal de garantir que el contingut dels mateixos sigui coherent.

 

Resultat obtingut:

  • Memòria 2016 CAT i CAT
  • Resum executiu 2016 CAT i CAST (resum de la Memòria)

 

BENEFICIS I RESULTATS APORTATS

  • Memòria anual i Memòria de sostenibilitat segons estàndard GRI integrades en un únic document.
  • Disposició d’un element de comunicació molt complet que també dóna resposta a la llei de transparència ia les polítiques de Responsabilitat Social.
  • Procés participatiu de gran part de l’organització.
  • S’ha dut a terme una anàlisi de la materialitat de forma participativa per identificar els aspectes en matèria de responsabilitat social més rellevants a incorporar en la memòria.

Treballs de Responsabilitat Social