Sistema de la Responsabilitat Social (Model SR10 IQNET)

Client:  MNAC (Museu Nacional d’Art de Catalunya)
Servei: Responsabilitat Social
Sector: Cultura


 

PLANTEJAMENT

Encara que moltes organitzacions tenen consolidat un sistema de gestió integrat (qualitat i / o medi ambient i / o seguretat i salut laboral, etc.), hi ha una necessitat latent en el mercat de disposar d’una guia per orientar les organitzacions en el aplicació de bones pràctiques socials i ambientals en les seves actuacions i decisions.

En aquesta línia, AENOR va publicar el 2010 l’estàndard IQnet SR10 (Sistemes de gestió de la responsabilitat social), orientat a gestionar les necessitats de tots els grups que tenen algun interès en l’organització (accionistes, proveïdors, clients, treballadors, administracions públiques , etc.) i actuar de forma transparent.

El Museu Nacional s’ha convertit en la primera institució cultural pública de l’Estat i la primera organització catalana que ha obtingut la certificació IQNet SR10 de Responsabilitat Social.
El model es basa en una relació de diàleg i transparència amb els diferents grups d’interès (societat, equip humà, usuaris, proveïdors, etc.).

 

ACCIONS REALITZADES

Ecogesa ha estat la consultora que ha assessorat al Museu en la implantació d’aquest sistema de gestió, que aposta per integrar la Responsabilitat Social a tots els àmbits de l’organització. L’èxit d’aquest certificat ha estat fruit d’un treball conjunt de dos anys.

Els compromisos assumits pel Museu s’estableixen en una política de responsabilitat social i un codi ètic, que impliquen un comportament transparent, el compromís amb el desenvolupament de l’entorn i la responsabilitat amb el medi ambient, més enllà del que marquen les lleis.

 

Aspectes més rellevants que s’han treballat:
  • Disseny i implantació de sistemes de comunicació, diàleg i participació dels grups d’interès (enquestes, entrevistes, memòria de responsabilitat social, etc.) Quadres de comandament o d’indicadors de gestió.
  • Compliment dels requisits legals.
  • Projectes específics en l’àmbit social (plans d’igualtat, voluntariat social, conciliació vida laboral i familiar, plans de carrera, compres de productes i serveis locals, inversió en la comunitat, etc.).
  • Projectes específics en l’àmbit ambiental (plans de mobilitat, canvi climàtic, petjada de carboni, etc.).

 

BENEFICIS I RESULTATS APORTATS

  • Millora de la satisfacció dels grups d’interès mitjançant un esforç per potenciar els canals de comunicació, participació i diàleg amb els grups d’interès.
  • Alineació de la seva estratègia amb la responsabilitat social (objectius comuns, indicadors de gestió de tot el negoci, etc.).
  • Tranquil·litat en assegurar el compliment de tots els requisits legals que són d’aplicació. Millora de la imatge / marca, aconseguint un factor de diferenciació respecte als seus competidors.
  • Una major sensibilitat de tots els treballadors en contribuir a millorar la societat i l’entorn.

 

En definitiva, un sistema de responsabilitat social se centra en escoltar més els grups d’interès, integrar aquesta informació dins del procés de reflexió estratègica i establir objectius i plans encaminats a satisfer les seves expectatives d’una manera equilibrada, ètica i coherent.

Treballs de Responsabilitat social