Pla d’igualtat

Client: Consultoria tècnica Nexus Geografics, S.L.
Servei: Assessoria per a la negociació i elaboració del Pla d’Igualtat


 

PLANTEJAMENT

Totes les empreses que comptin amb 50 o més persones treballadores tenen la obligació de negociar, elaborar i aplicar un pla d’igualtat. D’aquesta manera el recull el Reial decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i la seva obligatòria inscripció en registre públic.

Nexus Geografics, empresa especialitzada en tecnologia de geolocalització, ha negociat i elaborat el seu Pla d’Igualtat.

 

ACCIONS REALITZADES

ECOGESA ha estat la consultora que ha assessorat a Nexus Geografics en la negociació i elaboració del seu Pla d’Igualtat. El document, que defineix el pla d’acció en referència a la igualtat per al període 2021-2025, s’ha basat en les conclusions aportades pel diagnòstic de situació realitzat.

En la realització d’un diagnòstic d’igualtat s’analitzen els següents àmbits clau:

 • L’accés a l’organització.
 • La classificació professional.
 • Les polítiques de formació de l’empresa.
 • Les polítiques de promoció i desenvolupament professional.
 • Les condicions laborals de les persones treballadores.
 • Les polítiques retributives i bretxes salarials.
 • El temps de treball i la corresponsabilitat.
 • La infrarepresentació femenina.
 • La prevenció i actuació enfront de l’assetjament sexual o per raó de sexe.

Aspectes més rellevants que s’han treballat:

 • Constitució de la Comissió negociadora d’Igualtat.
 • Sensibilització i formació a les persones integrants de la Comissió d’Igualtat.
 • Realització d’un qüestionari de percepció a tota la plantilla, així com
 • dinàmiques grupals i entrevistes a persones clau de l’organització.
 • Negociació, elaboració i aprovació d’un diagnòstic per a identificar bones pràctiques i oportunitats de millora, segons el contingut mínim establert pel Reial decret 901/2020.
 • Negociació, elaboració i aprovació del pla d’igualtat, establint les línies estratègiques, objectius i projectes d’igualtat a implantar en l’organització.
  Registre del Pla d’Igualtat en el RegCon.

BENEFICIS I RESULTATS APORTATS

 • Disposar d’un document que estableixi clarament les prioritats i projectes d’igualtat a treballar en els pròxims quatre anys.
 • Evitar importants sancions econòmiques per incompliment de la normativa de referència en Igualtat.
 • Sensibilitzar al personal en referència a la igualtat.
 • Fer passos per a millorar en les possibles desigualtats de gènere detectades.
 • Millora del clima laboral i les relacions entre el personal, augmentant la satisfacció del personal.
 • Millora de la imatge de l’empresa davant grups d’interès.

Casos d'èxit: Sistemes de Gestió