Implantació d’un sistema integrat de gestió

Client:  Ports de la Generalitat
Servei: Medi Ambient
Sector: Administració pública


 

PLANTEJAMENT

Ports de la Generalitat, com a empresa pública adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat, té la funció de gestionar els ports pesquers, esportius i comercials no concessionats. Així mateix també té la responsabilitat de regular els usos de les instal·lacions comercials, culturals, esportives i recreatives vinculades a l’activitat portuària o marítima, per afavorir l’equilibri econòmic, social i ambiental dins del seu àmbits d’actuació.

Dins d’aquest context, la Direcció va apostar per la implantació i certificació d’un sistema de gestió de Qualitat i Medi Ambient per millorar l’eficàcia i eficiència de tots els processos, així com integrar un model de gestió ambiental en tots els seus àmbits d’actuació.

L’àmbit d’actuació de Ports de la Generalitat es fa de nord a sud del litoral català (780 km) en 19 ports, 4 embarcadors i 3 drassanes. L’organització de Ports de la Generalitat es realitza en tres zones portuàries ia les oficines centrals ubicades a Barcelona. (Zona Portuària Nord a Girona, Zona Portuària Centre a Vilanova i la Geltrú i Zona Portuària Sud a Sant Carles de la Ràpita).

 

ACCIONS REALITZADES

Els principals punts tractats han estat:

  • Realitzar un diagnòstic de la situació actual, identificant punts forts i àrees de millora
  • Adaptació / Re-disseny de la documentació del sistema de gestió de qualitat i medi ambient existent d’acord amb els models ISO 9001/14001 / Reglament EMAS
  • Formació adreçada als tècnics encarregats del sistema en cada zona portuària
  • Realització d’un seguiment del grau d’implantació.
  • Donar suport, en una última fase, en el procés de certificació segons la norma UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN ISO 14001, Reglament EMAS

 

BENEFICIS I RESULTATS APORTATS

El disseny del sistema ha significat una revisió profunda de totes les àrees de l’organització i ha permès detectar oportunitats de millora que han quedat definides en el model de gestió. En aquest sentit, s’han establert noves metodologies de seguiment i anàlisi, com pot ser el seguiment ambiental de concessions, que ha significat una millora del seu comportament ambiental i del grau de compliment normatiu.

S’ha creat una cultura de millora contínua en la gestió de serveis i s’ha millorat el grau de sensibilització ambiental de tots els treballadors.

Treball relacionat amb medi ambient