Elaboració d’una carta de serveis

Client: Cementiris de Barcelona
Servei: Elaboració d’una carta de serveis
Sector: Sistemes de gestió


 

PLANTEJAMENT

La Llei 19/2014, de 24 de desembre en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern exigeix ​​en el seu article 59 que les autoritats públiques disposin d’una carta de serveis on es reflecteixen les normes mínimes de qualitat dels serveis que ofereixen.

L’Ajuntament de Barcelona, ​​per donar compliment a la Llei, sol·licita a les empreses municipals com CBSA que elabori una carta de serveis segons el model establert per l’Ajuntament.

 

ACCIONS REALITZADES

Definició de l’oferta de serveis
  • Reunions de treball per recopilar tota la informació necessària per estructurar i elaborar els continguts del catàleg de serveis. (Identificació dels serveis oferts i agrupació per blocs homogenis)
  • Identificació dels factors de qualitat més rellevants de cada servei (exemple: tracte correcte, atenció personalitzada, comoditat de les instal·lacions, rapidesa de resposta, etc.). Mitjançant una reunió amb el grup de treball intern, per identificar les necessitats i expectatives dels usuaris.

 

Avaluació de la gestió actual i definició de compromisos
  • Determinació dels estàndards de qualitat de cada servei, és a dir, els nivells de prestació desitjables, i comparació amb els nivells reals d’acompliment.
  • Definició dels compromisos finals de l’oferta de serveis als usuaris
  • Establiments dels indicadors de qualitat que permetin mesurar si s’assoleixen els compromisos abans esmentats.

 

Redacció carta de serveis
  • Documentar les conclusions obtingudes en el projecte i elaborar la carta de serveis: informació general de l’organització, serveis oferts, règim econòmic aplicable, drets i compromisos dels usuaris, vies de participació i col·laboració dels usuaris en les millores del servei, compromisos de qualitat dels serveis, indicadors de qualitat, mesures de compensació, normativa legal d’aplicació.

 

BENEFICIS I RESULTATS APORTATS

  • Compliment de la normativa en matèria de transparència.
  • Revisió general del model organitzatiu per part d’un extern, de manera que es genera debat i opcions de millora.
  • Procés participatiu de gran part de l’organització.

Treball relacionat amb sistemes de gestió