Sistema de gestió ambiental

Client: Creu Roja
Servei: Implantació d’un sistema de gestió ambiental segons ISO 14001
Àrea: Institució humanitària, de caràcter voluntari i d’ interès públic


 

PLANTEJAMENT

La sostenibilitat és un concepte que es va estenent, de manera progressiva, en tots els sectors d’activitat econòmica. Creu Vermella, en el seu compromís per promocionar la millora contínua en els seus àmbits d’influència, no és aliena a la creixent importància d’aquesta qüestió.

Per aquest motiu, va considerar estratègic liderar des de la seva seu de Barcelona la implantació d’un sistema de gestió ambiental certificat com a punt de partida per a conèixer l’estat actual de la sostenibilitat i identificar actuacions de millora que es poguessin aplicar en els diferents àmbits de l’organització.

Aquest projecte va ser liderat pel departament de serveis generals.

 

ACCIONS REALITZADES

ECOGESA ha assessorat a Creu Vermella en la implantació d’un sistema de gestió ambiental:

Aspectes més rellevants que s’han treballat:

  • Realització d’un diagnòstic de la situació actual, identificant punts forts i àrees de millora a nivell ambiental.
  • Disseny de la documentació del sistema de gestió ambiental d’acord amb el model ISO 14001 adaptat a les necessitats específiques de l’organització. Documentació àgil, senzilla i ben estructurada, prioritzant el control dels elements clau i amb valor sostenible real.
  • Formació dirigida als tècnics encarregats del sistema i al personal en general.
  • Realització d’un seguiment del grau d’implantació.
  • Suport, en una última fase, en el procés de certificació segons la norma UNE-EN ISO 14001.

 

BENEFICIS I RESULTATS APORTATS

  • Punt de partida per a implementar polítiques i estratègies sostenibles que l’organització no tenia treballades de manera específica. Ha estat una eina eficaç per a un treball en equip i estructurat.
  • Ha permès identificar de manera objectiva les oportunitats de millora ambiental i establir objectius clars.
  • Sensibilització en temes de sostenibilitat per part de l’equip.

Treballs de sistemes de gestió

Vidrieries Rovira

Sistemes de gestió

IFS Food

IFS Food

Sistemes de gestió