Seguretat i Salut laboral

Client:  Reverté Minerals
Servei: Sistemes de gestió
Sector: Indústries extractives


 

PLANTEJAMENT

La indústria extractiva ha estat sempre un dels sectors on la seguretat laboral ha estat present des de sempre. Els riscos inherents a aquest tipus d’activitats va facilitar que fos un dels primers sectors a disposar de normativa específica en matèria de seguretat i salut.

És per això, que la Direcció de Reverté Minerals decidir estructurar la seva gestió de la seguretat i salut sota un estàndard de referència, i així poder disposar del mateix nivell de control dels seus riscos tant en pedrera com en les instal·lacions d’aprofitament del mineral. Aquesta unificació de criteris, i revisió dels processos de gestió de la seguretat s’ha impulsat amb l’objectiu d’implicar encara més a tots els comandaments en la gestió preventiva i així millorar la seguretat i salut dels treballadors.

 

ACCIONS REALITZADES

El projecte va consistir en:

  • Realitzar un diagnòstic de la situació actual, identificant punts forts i àrees de millora.
  • Revisar els processos amb els seus responsable per tal de trobar alternatives als punts de millora.
  • Documentar els processos.
  • Definir eines de seguiment i mesurament periòdiques.
  • Integració de les eines facilitades pel Servei de Prevenció Aliè al sistema de gestió.
  • Realitzar un seguiment del grau d’implantació.
  • Donar suport, en una última fase, en el procés de certificació segons la norma OHSAS 18001.

 

BENEFICIS I RESULTATS APORTATS

L’organització disposa d’una eina que li permet fer arribar la informació suficient a totes les parts implicades per poder adoptar decisions encertades. S’ha millorat de manera efectiva la seguretat i salut dels treballadors (índex de freqüència, índex d’incidència, índex de gravetat i durada mitjana dels accidents / incidents), però el més important, és que és un procés que no s’ha aturat i que encara té un potencial de millora important. Tot un repte cap al futur.

Treball relacionat amb sistemes de gestió