Implantació ISO 9001 al servei del Torn d’Ofici

Client:  Il·lustre Col·legi d’advocats de Barcelona
Servei: Sistemes de gestió
Sector: Jurídic


 

PLANTEJAMENT

El CICAC (Consell Català dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya) integra els 14 col·legis d’advocats que actuen a Catalunya.

Entre d’altres aspectes, els col·legis d’advocats han de gestionar els serveis públics d’orientació jurídica, la tramitació de justícia gratuïta, el torn d’ofici i l’assistència al detingut per garantir la justícia gratuïta a les persones que ho necessitin.

L’objectiu marcat era certificar aquests serveis segons la norma ISO 9001 en els 14 col·legis d’advocats.

 

ACCIONS REALITZADES

El projecte va consistir en:

  • Realitzar un diagnòstic de la situació actual, identificant punts forts i àrees de millora.
  • Documentar els processos, incorporant diagrames de processos.
  • Revisar tota la documentació com formats, plantilles cartes, etc.
  • Definir un quadre de comandament / indicadors per fer un seguiment del nivell d’eficàcia i eficiència dels processos.
  • Sensibilitzar / formar tots els departaments implicats en els nous processos de treball.
  • Realitzar un seguiment del grau d’implantació.
  • Donar suport, en una última fase, en el procés de certificació segons la norma UNE-EN-ISO 9001.

 

BENEFICIS I RESULTATS APORTATS

Els 14 col·legis d’advocats han obtingut la certificació ISO 9001 per al Torn d’Ofici i Justícia Gratuïta i 2 d’ells l’han estès a totes les seves activitats.

El projecte ha permès unificar les operatives de tots els Col·legis alhora que ha facilitat la simplificació i millora de les actuacions que es realitzaven, tot això amb la participació activa dels departaments implicats. S’ha creat una cultura de millora contínua que ha permès augmentar el grau de satisfacció dels clients, mesurat en enquestes de percepció.

TREBALL DE SISTEMES DE GESTIÓ