Written by ecoadmin

ISO 45001: nova norma de gestió de la seguretat i salut a la feina

Ha estat aprovada la nova norma ISO 45001 que estableix els requisits per a la implantació d’un sistema de gestió de la Seguretat i Salut en el Treball.

La publicació d’ISO 45001 implica l’anul·lació de l’estàndard OHSAS 18001, fins ara el referencial més difós per a la gestió de la seguretat i salut laboral en el treball. De fet, a Espanya, més de 5.000 organitzacions tenen actualment certificat aquest sistema. Les empreses certificades en OHSAS 18001 tindran un període de tres anys per realitzar la migració a ISO 45001.

No n’hi ha prou amb complir la legislació de prevenció de riscos laborals?

Els elevats nivells de sinistralitat laboral que romanen a Espanya han posat de manifest que no és suficient el mer compliment formal de les obligacions legals en matèria de seguretat i salut en el treball. Resulta fonamental la implantació d’un sistema de gestió en aquesta matèria que permeti dur a terme activitats preventives de forma estructurada, coordinada i integrada en el conjunt d’activitats i decisions de l’organització.

Així, la nova norma reforça el paper de l’alta direcció en el lideratge del sistema com a part rellevant en la seva estratègia de negoci. Així mateix, emfatitza el compliment dels requisits legals o el desenvolupament d’indicadors per demostrar la millora contínua. També la participació dels treballadors i la gestió de riscos i oportunitats.

Per què implantar la norma ISO 45001?

La implantació de la norma ISO 45001 ajuda, per tant, a les organitzacions a:

  • Reduir la sinistralitat laboral mitjançant la prevenció i control dels riscos laborales
  • Garantizar el compliment amb les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborales
  • Reducir les sancions, materials perduts i interrupcions en el procés productiu provocades pels accidents de treball, evitant costos i descensos de la quantitat i qualitat de la producció obtinguda i, per tant, en la productivitat de l’empresa.
  • Aumentar la motivació i satisfacció dels treballadors.
Qui pot implantar la norma ISO 45001?

ISO 45001 té un caràcter voluntari i es pot aplicar a qualsevol organització, independentment de la seva mida, tipus o activitats. És certificable per una tercera part independent. En aquesta línia, està completament alineada amb altres normes de gestió mundialment reconegudes com ISO 9001 i ISO 14001.