El compliment de les lleis i normes ha de ser un compromís ineludible de totes les organitzacions per minimitzar el risc al qual estan exposades.

El risc és inherent a qualsevol activitat, de fet és una cosa inevitable. La clau està en anticipar-se i identificar i minimitzar els riscos d’incompliment de forma eficaç.

Ecogesa l’ajuda a gestionar els seus riscos de compliment i a implantar models d’organització i control que ajuden a les organitzacions a crear una cultura pretiva i que les permeti, al metix temps, eximir la seva responsabilitat penal en cas de comissió de delictes.

Compliance - servei d'Ecogesa

Serveis de compliance

Diagnòstic i mapa de riscos

 • Identificació, avaluació i valoració de riscos generals de cumpliment normatiu
 • Identificació, anàlisis i valoració de riscos penals
 • Identificació, anàlisis i valoració de riscos específics (antisuborn, ambientals, seguretat alimentària, etc.)
 • Elaboració de mapes de riscos
 • Establiment de plans d’acció per mitigar riscos

Sistemes de gestió de compliance

 • Models de gestió per a la prevenció de delictes (art. 31 bis Codi Penal)
 • Sistema de gestió de compliance: ISO 37301
 • Sistema de gestió de compliance penal: UNE 19601
 • Sistemes de gestió de compliance tributari: UNE 19602
 • Sistema de gestió antisuborn: ISO37001
 • Auditories internes

Mesures preventives i de control

 • Elaboració de codis de conducta ètics
 • Elaboració de protocols anticorrupció
 • Establiment de mesures preventives i de control

Canal ètic

 • Disseny del canal de ètic (canal de denúncies)
 • Gestió externa del canal ètic

Responsabilitat penal de les persones jurídiques

La reforma del Codi Penal l’any 2015 va confirmar que les organitzacions són penalment responsables si cometen uns certs delictes durant l’exercici de les seves activitats, en nom o per compte d’aquestes, sempre i quan la comissió d’aquests fets, les ajudi a obtenir un benefici o avantatge competitiu il·lícit en el mercat en el qual operen.

En total, el Codi Penal planteja 34 delictes que poden derivar en responsabilitat penal a la persona jurídica: corrupció, blanqueig de capitals, delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social, delictes contra el mercat i consumidors, delictes contra el medi ambient, etc.

El Codi Penal preveu que les persones jurídiques puguin quedar exemptes d’aquesta responsabilitat si abans de la comissió del delicte han creat una cultura preventiva i han dut a terme les següents actuacions:

 • establir un model de gestió que inclogui mesures preventives i de control per a evitar o reduir de manera significativa la comissió d’aquests delictes.
 • designar un òrgan amb poders autònoms d’iniciativa i de control per a supervisar la implantació del model i garantir la seva eficàcia.
 • actuar de manera diligent i no haver omès les seves funcions de supervisió, vigilància i control.

En definitiva, el legislador planteja un model d’autoregulació en el qual cada organització ha de treballar per a reduir els seus riscos d’incompliment.

Sens dubte, aquest plantejament ha impulsat moltes organitzacions a establir un model de gestió que previngui la comissió de delictes i que, en cas de materialitzar-se, els ajudi a eximir la seva responsabilitat penal.

Quins beneficis aporta a la seva organizació?

 

La implantació d’un model de compliance ajuda a:
 • Generar tranquil·litat en els accionistes i en la resta de grups d’interès.
 • Garantir que l’empresa compleix amb la legislació i els reglaments pertinents.
 • Atenuar o eximir la responsabilitat penal de les persones jurídiques en cas de comissió de delictes penals.
 • Disminuir l’exposició al risc i per tal de reduir la incertesa per a aconseguir els resultats previstos.
 • Millorar la reputació i imatge de les empreses.

Per què Ecogesa?

 • La integració d’Ecogesa en el Grupo AddVANTE ens permet disposar d’un equip multidisciplinar que combina experts i expertes en compliment normatiu, dret mercantil, civil, laboral, tributari, penal, medi ambient, etc. amb especialistes en la implantació de models de gestió. Sens dubte, un factor de diferenciació respecte a altres competidors.
 • Gestionem els riscos amb una eina tecnològica pionera en el mercat, que permet oferir un servei d’alta qualitat i professional.
 • Emetem uns informes molt pràctics, enfocats a l’acció i a la resolució de les deficiències detectades.
 • Ajudem a certificar els models de gestió de compliance implantats per augmentar la tranquil·litat dels òrgans de govern i millorar la imatge de les organitzacions.