Empresa sector farmacèutic

Projecte: Assesoria en Compliance Penal
Àrea: Compliance UNE 19601


 

PLANTEJAMENT

Empresa líder en la fabricació i comercialització de biomolècules, amb diverses línies de negoci i presència internacional. El nostre client disposa d’un certificat en qualitat, medi ambient i seguretat i sistema de gestió de prevenció de riscos laborals. També rep contínues auditories per terceres parts (administracions públiques, clients, autoritats sanitàries, etc.). La direcció de l’empresa vol obtenir la certificació del seu sistema de gestió de compliance penal, segons la norma UNE 19601.

 

ACCIONS REALITZADES

ECOGESA està ajudant a l’empresa en la implementació i integració de la norma UNE 19601 en el seu sistema de gestió.

Les principals activitats que duu a terme són:

  • Desenvolupament d’una política de compliance i del codi de conducta.
  • Elaboració del protocol contra la corrupció.
  • Implementació del canal de queixes.
  • Incorporació de criteris de compliance en la selecció i seguiment dels socis i adequació dels contractes amb aquests socis.
  • Establiment de mesures preventives i de control per mitigar els riscos principals de conformitat identificats prèviament (confidencialitat, protecció de dades, blanqueig de capital, controls financers, etc.).
  • Definició d’un sistema de monitorització per verificar l’aplicació i l’efectivitat de les mesures definides així com de reporting a l’alta direcció i al Consell d’Administració.

 

BENEFICIS I RESULTATS APORTATS

El treball que s’està fent a l’empresa és ajudar a:

  1. Crear una cultura preventiva de compliance que minimitzi la realització de conductes irregulars.
  2. Incrementar el rigor en les àrees que fins ara no estaven directament implicades en el sistema de gestió i en les auditories de tercers (recursos humans, econòmic-financer; I+D, etc.).
  3. Delimitar les responsabilitats amb els socis de negoci més crítics.

Treball de Compliance