Equipo Ecogesa - Mireia González

Mireia González

Mireia González

Consultora

Experiència

La Mireia González és especialista en l’assessorament a organitzacions de diferents sectors, per a la implantació i manteniment de sistemes de gestió ambiental i de qualitat, basats en les normes de referència ISO 9001, ISO 14001 i registre EMAS. Així mateix, realitza auditories ambientals i de qualitat per a diferents organitzacions.

Altres àmbits d’actuació rellevants són, entre altres, elaboració de plans per a la igualtat entre dones i homes, elaboració d’estudis i informes ambientals (diagnòstics ambientals, guies de bones pràctiques ambientals sectorials i generals, material didàctic per a cursos, criteris de sostenibilitat per a projectes, etc.), i assessorament legal en matèria de medi ambient i seguretat industrial.

 

Àmbits de lideratge

  • Metodologia per al disseny i implantació de sistemes de gestió (ISO, EMAS).
  • Assessorament legal ambiental
  • Distintius de Garantia de Qualitat Ambiental (DGQA)
  • Plans d’igualtat

 

Projectes recents més rellevants

  • Plans d’igualtat, segons Llei orgànica 3/2017, d’igualtat efectiva entre dones i homes, i Reials decrets 901/2020 i 902/2020.
  • Implantació i manteniment de sistemes de gestió (d’acord amb les normes ISO 9001, ISO 14001 i EMAS), entre altres: Col·legis d’advocats (Sabadell, Mataró i Girona), Port Mataró, Comitè d’Obres i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, Abacus Cooperativa, Creu Roja Barcelona, Banc de Sang i Teixits, Mailboxes Granollers, Bombers de Barcelona, etc.
  • Implantació i manteniment del sistema de gestió de qualitat (d’acord amb les normes ISO 9001 i UNEIX 158101) en Residència Toribi Duren
  • Assessorament a diverses organitzacions en el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (DGQA) en les categories instal·lacions juvenils, equipaments culturals, i hotels.
  • Elaboració de la Guia de prevenció per al desaprofitament alimentari en el marc dels sistemes de gestió ambiental.
  • Revisió de la Guia d’ambientalització de menjadors col·lectius, d’aplicació a la contractació pública.

 

Formació

La Mireia és llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat de Girona (2000-2005). També ha cursat el Màster en Gestió Integrada de la Qualitat, Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals en la Universitat Politècnica de Catalunya (2007-2009). A més, ha realitzat diversos cursos d’especialització.

 

Idiomes

Castellà, català i anglès.